PROGRAM GENEL BİLGİLERİ


Programın açılma gerekçesini somut olarak açıklayınız?

Enstitümüz bünyesindeki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi örgün yüksek lisans programına öğretmen, asker, polis vb. özellikle kamu sektöründe meslek hayatını sürdüren profesyonel kişilerin yoğun ilgi gösterdiği uzun yıllardır gözlemlenmektedir. Bu kişiler profesyonel iş hayatının mesai, tayin vb. zorunlulukları dolayısıyla hevesle giriştikleri örgün öğretime devam konusunda güçlükler yaşamaktadırlar. Bu noktadan hareketle, bilhassa kamu sektöründe ve eğitim camiasının çeşitli kademelerinde görev yapanların mesafe, mesai süresi, tayin vb. meslek zorunluluklarından etkilenmeyen ve gelişmiş ülkelerde de yaygın olarak başvurulan "Uzaktan Öğretim" yöntemiyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı sahasında kişisel gelişimlerini ve akademik çalışmalarını teşvik etmek, meslekî alanda yükselmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu programın açılması hedeflenmektedir.


Halen üniversitenizde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarının adlarını belirtiniz. Açılması önerilen program, halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programları ile işbirliği içinde olacak mıdır? Cevap evet ise işbirliğinin hangi programlarla ve ne şekilde gerçekleşeceğini açıklayınız?

İstanbul Üniversitesi'nde lisansüstü öğretim faaliyeti yürüten on yedi enstitü bulunmaktadır. Üniversitemizde açılması hedeflenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim) ile muadil olan Enformatik, Finansal Ekonometri, Sermaye Piyasası Uzmanlığı, Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi ve Müze Yönetimi alanlarında Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programları yürütülmektedir. Bu alanlarla bir işbirliği söz konusu olmasa da, söz konusu programların uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesinin altyapısını sağlayan üniversitemiz Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'yle (AUZEF) tam bir işbirliği içinde olunacak ve AUZEF'in teknik altyapısından yararlanılacaktır. Bunun yanısıra enstitümüz bünyesinde yürütülen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi örgün yüksek lisans programı ile müfredat ve öğretim üyesi temini yönleriyle işbirliği yapılacaktır.


Önerilen yüksek lisans programı ile ilgili olarak yurtdışı örnekleri nelerdir?

1. The University Of Memphis (USA)
http://www.memphis.edu/history/onlineprogs/mahistory.htm
2. University Of Birmingham (İngiltere)
http://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/history/military-history.aspx
3. The University Of Edinburgh (İskoçya)
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/history-classics-archaeology/graduate-school/programmes/history/taught-msc-history-online

 


Yüksek Lisans programının kapsamını ve hangi bilim dallarını içeriyor?

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Türk Tarihçiliğinin önemli alanlarından birisi olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalının kapsamı içindedir. Modern Türkiye'yi ortaya çıkaran yakın döneme ait tarihsel mirası mercek altına alır. Bu bağlamda, kökleri iki yüzyıl kadar geriye giden Türk Modernleşmesinin seyrini, 20. yüzyılın başındaki Osmanlı Devleti'ni, Türk Millî Mücadelesini, 1923'den itibaren Yeni Türk Devleti'nin temellerini oluşturan Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürk sonrası dönem Türkiye'sini ilgilendiren her türlü siyasal, sosyo-kültürel, iktisadî vb. gelişmeyi kapsar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Örgün Tezli Yüksek Lisans Programının içeriği ile eşdeğer bir müfredata sahiptir.

 


Programa öğrenci talebi ile ilgili tahmini bilgiler nelerdir?

 

Programa  Başlayacak  Öğrenci  Sayıları

Toplam Öğrenci Sayısı

Güz

İlkbahar

1. Yıl

15

 

15

2. Yıl

25

 

25

3. Yıl

40

 

40

4. Yıl

50

 

50

Genel Toplam

130

 

130Programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız?

a) Programa öğrenci kabulü YÖK Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği ve İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

YÖK Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği:

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/34559/uzaktan_ogretim_esas_usul.pdf/b8177cd6-5b3c-407a-9978-f8965419b117

İ.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği: http://www.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/Yonetmelikler/LisansustuEgitimOgretim_Yonetmeligi.html

b) Programa kayıt için öngörülen harç ve ücretler her yıl için 6000 TL'dir.


Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve varsa kredisi) nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü, 30 krediden az 40 krediden çok olmamak koşuluyla en az 10 adet ders, dönem projesi ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezsiz yüksek lisans programında derslerden 66 ve dönem projesinden 24 AKTS kredisinin sağlanması gerekir.


 

Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut bilgisayar ekipmanları ve bunların hangi amaçla kullanıldığını belirtiniz?

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim) için AUZEF'in teknik altyapısından/ekipmanlarından yararlanılacaktır. Bu bağlamda AUZEF lisans ve yüksek lisans olmak üzere toplam on yedi uzaktan eğitim programını hali hazırda başarıyla yürütmektedir ve Uzaktan Eğitim Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezsiz Yüksek Lisans Programı AUZEF üzerinden yürütülecek on sekizinci program olacaktır.


Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve kişisel bilgisayar sayılarını ve bunların ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile kullanıma açık olduğunu belirtiniz?

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim) yürütürken AUZEF'in uzaktan eğitim teknik imkanlarından yararlanılacaktır. Binlerce öğrenciye uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim veren AUZEF'de, önümüzdeki dört yıllık öğrenci sayısı hedefi 130 olan Uzaktan Eğitim Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın açık terminal...vb. ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı fazlasıyla mevcuttur.


Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan süreli yayınların adları ile hangi yıldan itibaren mevcut olduklarını bir liste halinde belirtiniz.

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü düzenli olarak "Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları" adlı ulusal hakemli dergiyi yayımlamaktadır. Enstitü kütüphanemizdeki diğer süreli yayınların sayısı 63 olup listesi aşağıdadır:
Stratejik Araştırmalar Dergisi: 2004-2005-2006
İletişim Fakültesi Dergisi: 1996-1997-1998-2000-2001-2002-2003-2004
Milli Eğitim: İletişim Fakültesi Dergisi:1987-1988-1996-1997-1998-1999-2000
Atatürkçü Bilinç, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi:1994
Ata Dergisi:1991-1992-1993
Eğitim:1992-1993-1994
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırma Dergisi:1991-1992-1993-1994-1996
Seçilmiş Gazete Yazıları Bibliyografyası:1989-1990-1991
Milli Kültür:1984-1987-1989-1990-1991-19952
Devlet Yayınları Bibliyografyası:1987-1988-1989
İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı:1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1999
Selçuk Dergisi:1985
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi:1984-1985-1986-1984-1988-1990-1991-1992-193-1994-1995-1996-1997-1998
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi:1983-1984-1985
Güney-Avrupa Araştırmaları Dergisi:1998
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi:1983-1984
Batı Trakya (Aktüel, Tarih ve Kültür Dergisi):1985
Danışma Meclisi Tutanak Dergisi:1981-1982-1983
Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi:1981
Ulusal Kültür:1978
Atatürk Devrimleri Enstitüsü Yıllığı:1978
Dilbilim:1977-1978-1979
Gelişme Dergisi:1976-1977-1978-1984-1985
Askeri Tarih Bülteni:1978-1979-1980-1981-1982-1986-1988-2001-2002
Yargıtay Dergisi:1991-1194-1998-
Ziya Gökalp Dergisi:1974-1976-1979-1982-1988
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi:1975
Milli Mücadele:1969
Cultura Turcica:1964-1965-1966-1967-1971
Türk Kültürü Dergisi:1962-1963-1964-1965-1967-1969-1970-1973-1980-1984-1985
Umumi Tahlili Fihrist:1953
Türk Dili:1970-1971-1983-1985-1986
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi:1954-1961-1962-1963-1964-1966-1967-1973-1974-1975
Belleten Dergisi:1937-1939-1938-1940-1941-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1951-1952-1954-1955-1985-1986-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1997
Söz Derleme Dergisi:1939-1947-1941
Türk İdare Dergisi, Atatürk ve İdare dergisi:1983
İzmir Ticaret Odası Dergisi:1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992
Askeri Mecmua:1931-1934
Düstur:1340-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1936-1937-1938-1943-1948-1955--1961-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1974
T.B.M.M.Zabıt Ceridesi:1920-1921-1923-1925-1927-1928-1959-1962-1990
Meclis-i Mebusan Encümen Mazbataları ve Levayih-i Kanuniyye:1992-1993
Meclisi Ayan Zabıt Ceridesi:1910-1988-1989-1990-1991
Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi:1914-1982-1985-1986-1990-1991-1992-2007
Belgelerle Türk Tarihi Dergis, Dün/Bugün/Yarın:1970-1971-1972-1973-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992
Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi:1965-1966-1973
Yataklı Tedavi Kurumları İstatislik Yıllığı:1995-1996-1997-1998
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Yıllığı:1988-1991
Atatürk Dergisi:2000-2002-2003-2004
İ.Ü.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisİ: 2004-2005
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:1985
İşletme Fakültesi Dergisi:1976
Çanakkale Araştırmaları Yıllığı:2003
Boğaziçi Üniversitesi Yıllığı:1975-1976-1981
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yıllığı:1993
T.B.M.M. Tutanak Dergisi:1951
Tarih Vesikaları:1941-1942-1944-1961-1987


Önerilen program interdisipliner nitelikte ise, bu programın:
• Üniversitede halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programlarından farkları,
• Mevcut yüksek lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceği,
• Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, laboratuvar, v.b) gerektirip, gerektirmediği,
• Üniversiteye getireceği ek mali külfet ve bunun nasıl karşılanacağı,
• Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, bunlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanıp, uygulanmayacağı; uygulanacaksa, bu programın ne şekilde düzenleneceği somut olarak açıklanmalıdır.

 

Önerilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı interdisipliner nitelikte olmayıp, örgün Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Programı'nın uzaktan eğitime adapte edilmiş tezsiz biçimidir.

E-BULTEN